11.1oC 1028 hPa 82 %

Regulamin Hotelu*** Willa Odkrywców

 

REGULAMIN HOTELU WILLA ODKRYWCÓW

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

1.    Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Willa Odkrywców.

2.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Hotelu oraz zasady przebywania na terenie Hotelu.

3.    Regulamin dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Hotelu https://www.willaodkrywcow.pl/  

4.   Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty pobytowej – Karty Gościa.

 

§ 2 Doba hotelowa

1.    Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

2.    Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na jedną dobę, jeśli Gość nie określił inaczej.

3.    Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.

4.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  zgłasza w Recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5.    Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości i za dodatkową opłatą.

6.    Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie pobytu za dodatkową opłatą.

 

§ 3 Rezerwacja i meldunek

1.     Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji lub osobiście w Hotelu Willa Odkrywców.

2.     Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport. Hotel informuje, że dokumenty Gości nie są kserowane bądź skanowane.

3.     Hotel ma prawo do dokonania preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.

4.     Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zaliczki/zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.

5.     W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.

6.     Hotel może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin hotelowy.

7.     Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

8.     Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

 

§ 4 Usługi Hotelu

1.    Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi o jak najszybszą reakcję.

2.    Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a)    udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,

b)    budzenie o wyznaczonej godzinie,

c)    przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,

d)    przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

 

§ 5 Odpowiedzialność Hotelu

1.    Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Hotelu w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2.    Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu hotelowego.

3.    Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

4.    Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na parkingu hotelowym. Hotel nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu hotelowym.

 

§ 6 Odpowiedzialność Gości

1.    Dzieci poniżej 12 roku życia znajdują  się na terenie Hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2.    Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Przy naruszeniu tej zasady, Hotel może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.

3.    O zaistniałych szkodach powstałych w Hotelu należy niezwłocznie powiadomić Recepcję.

4.    Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe.

 

§ 7 Pokój

1.    W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

2.    Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie hotelu.

3.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju używać otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

4.    Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8.00 do 21.00.

5.    Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 21.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w Recepcji.

6.    W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od 22.00 do 7.00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

7.    Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. Za zagubienie karty/klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.

8.    Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§ 8 Przedmioty pozostawione

1.    Przedmioty pozostawione w Hotelu będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.

2.    W przypadku braku dyspozycji, Hotel będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego np. kontenery PCK. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 9 Reklamacje

1.    Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

2.    Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje Recepcja.

3.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najszybszym terminie po jej otrzymaniu, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

 

§ 10 Informacja o danych osobowych

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Willa Odkrywców – prowadzony przez Artcom Artur Kluszczyński.

2.    Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu.

3.    W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Hotel może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez Hotel usług.  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Hotel informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

5.    Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

6.    Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

7.    W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. 

8.    Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.    Hotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

10. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.

11.  W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez Hotel, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: manager@willaodkrywcow.pl

 

§ 11 Postanowienia dodatkowe

1.    Na terenie całego hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku palenia tytoniu w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej opłata w wysokości 600,00 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.

2.    Ze względu na komfort Gości, Hotel nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej opłata w wysokości 600,00 zł.

3.    W Hotelu obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.

hotelsystems.pl
Bezpieczny hotel